دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

ثریا

ثریا (ثُ رَ یّ) [ ع . ] چلچراغ . پروین ، یکی از صورت های فلکی .

خوشهٔ پَروین یا ثریا نام خوشه‌ای در صورت فلکی گاو که به «هفت خواهران» هم مشهور است. فاصله آن تا زمین را چهارصد و شصت سال نوری عنوان کرده‌اند.

ثریا منزل سوم است از منازل قمر پس از بطین و پیش از دبران و آن شش ستاره است برکوهان ثور. عرب جای آنرا بر دنبه ٔ حمل (ألیهالحمل ) تو هم کند و ثریا را نجم نیز نامند. مؤلف غیاث اللغه گوید: پروین . و آن شش ستاره است متصل همدیگر و آن منزل سوم است ازمنازل قمر در اصل لغت تصغیر ثروی که صیغه ٔ مؤنث افعل التفضیل است مشتق از ثرا که بمعنی کثرت است چون در ستارگان مذکور قدری کثرتست لهذا بدین اسم مسمی گشت . از صراح . و در بیرجندی شرح بیست باب آمده است که تصغیر در ثریا بلحاظ خردی کواکب اوست یا این تصغیر بجهت تعظیم باشد. و ثریا رقیب اکلیل است و گویند رقیب عیوق است . و منزل سیم است از منازل قمر و آن از آخر بطین است تا هشت درجه و سی و چهار دقیقه و هفده ثانیه از ثور. و این منزلی است میانه ٔ سعد و نحس نزد احکامیان.